Comparison of the rolling circle amplification and ligase-dependent reaction methods for the identification of opportunistic Exophiala species

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMedical Mycology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit