Comparison of two Cotesia species foraging for solitarily and gregariously feeding Pieris host species

J.S.C. Wiskerke, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)190-195
TijdschriftProceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society
Volume2
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit