Complex complementizers and the structural relation with weak T. New (morpho)syntactic data from a Pomeranian language island in Brazil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
402 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex complementizers and the structural relation with weak T. New (morpho)syntactic data from a Pomeranian language island in Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences