Composition of suspended particulate matter in the Elbe estuary: implications for biological and transportation processes

K. Wolfstein, L. Kies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)453-463
  TijdschriftDeutsche Hydrographische Zeitschrift
  Volume51
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit