Compositional and functional stability of aerobic methane consuming communities in drained and rewetted peat meadows

Sascha Krause, Pascal A. Niklaus, Sara Badwan Morcillo, M. Meima-Franke, Claudia Lüke, Andreas Reim, Paul L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
162 Downloads (Pure)

Zoekresultaten