Confiscation and Violence: A Comparison of Ottoman and Russian Economic Persecution in World War I

U.U. Üngör, E. Lohr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)500-522
TijdschriftJournal of Modern European History
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit