Confronting Grotius’ Legacy in an Age of Revolution: The Cornets de Groot Family in Rotterdam, 1748–98

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1367-1403
TijdschriftThe English Historical Review
Volumecxxvii
Nummer van het tijdschrift529
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit