Connecting axons and dendrites: An oblique view

Nora Jamann, Maarten H P Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Cortical pyramidal neurons receive thousands of synaptic inputs and transform these into action potential output. In this issue of Neuron, Lafourcade et al. (2022) demonstrate that distinct long-range projections to retrosplenial cortex pyramidal neurons are coupled to diverse modes of dendritic integration.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1438-1440
Aantal pagina's3
TijdschriftNeuron
Volume110
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 04 mei 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting axons and dendrites: An oblique view'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit