Connexin hemichannel mediated ephaptic inhibition in the retina.

L. Klaassen, I. Fahrenfort, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-38
TijdschriftBrain Research
Volume1487
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit