Conserving the past, mobilizing the Indonesian future. Archaeological sites, regime change and heritage politics in Indonesia in the 1950s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
1562 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-436
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit