Constitutionalism in Iran and its Asian Interdependencies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)142-153
Aantal pagina's12
TijdschriftComparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit