Contribution of methanotrophic and nitrifying bacteria to CH4 and NH4+ oxidation in the rhizosphere of rice plants as determined by new methods of discrimination

Paul L.E. Bodelier*, Peter Frenzel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contribution of methanotrophic and nitrifying bacteria to CH4 and NH4+ oxidation in the rhizosphere of rice plants as determined by new methods of discrimination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences