Control of gene expression during lymphoid development: targeted gene disruption provides new clues

D. Dooijes, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

344 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-344
TijdschriftAPMIS
Volume105
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit