Control of the estradiol-induced prolactin surge by the suprachiasmatic nucleus

I.F. Palm, E.M. van der Beek, H.J. Swarts, J.V. Vliet, V.M. Wiegant, R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2296-2302
TijdschriftEndocrinology
Volume142(6)
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit