Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture

Inha Heo, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Culturing intestinal stem cells into 3D organoids results in heterogeneous cell populations, reflecting the in vivo cell type diversity. In a recent paper published in Nature, Wang et al. established a culture condition for a highly homogeneous population of intestinal stem cells.

Originele taal-2Engels
TijdschriftCell Research
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 jul. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit