Controlling the microbiome: microhabitat adjustments for successful biocontrol strategies in soil and human gut: Opinion article

E. Adam, A.E. Groenenboom, V.K. Kurm, M. Rajewska, R.L. Schmidt, O. Tyc, Simone Weidner, G. Berg, W. De Boer, Joanna Salles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1079
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volumein press
Vroegere onlinedatum27 jun. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit