Coprophilic amoebae and flagellates, including Guttulinopsis, Rosculus and Helkesimastix, characterise a divergent and diverse rhizarian radiation and contribute to a large diversity of faecal-associated protists

David Bass, Jeffrey D. Silberman, Matthew W. Brown, Rebecca A. Pearce, Alexander K. Tice, Alexandre Jousset, Stefan Geisen, Hanna Hartikainen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1604-1619
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016

Citeer dit