Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems

P.M. Lopes, L.M.S Bini, Steven A.J. Declerck, V.F. Farjalla, L.C.G. Vieira, C.C. Bonecker, F.A. Lansac-Tôha, F.A. Esteves, R.L. Bozelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)
203 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences