Cost of swimming measured at optimum speed: scale effects, differences between swimming styles, taxonomic groups and submerged and surface swimming.

B.A. Nolet, John J. Videler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-99
TijdschriftComparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology
Volume97
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit