Cre-dependent expression of multiple transgenes in isolated neurons of the adult forebrain.

S. Chakravarthy, T. Keck, M.J.L. Roelandse, R.J. Hartman, A. Jeromin, S. Perry, S.B. Hofer, T. Mrsic-Flogel, C.N. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3059
TijdschriftPLoS One
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit