Cryptic speciation and host specificity among Mycosphaerella spp. occurring on Australian Acacia species grown as exotics in the tropics

P.W. Crous, J.Z. Groenewald, K. Pongpanich, W. Himaman, M. Arzanlou, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)457-469
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit