Cryptovalsa ampelina, a forgotten shoot and cane pathogen of grapevines

[No Value] L. Mostert, [No Value] F. Halleen, P.W. Crous, [No Value] M. L. Creaser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-299
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit