Cylindrocladium naviculatum sp. nov., and two new vesiculate Hyphomycete genera, Falcocladium and Vesicladiella

P.W. Crous, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas, F.A. Da Silveira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  299 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)441-458
  TijdschriftMycotaxon
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit