Daily variation in the concentration of melatonin and 5-methoxytryptophol in the human pineal gland: effect of age and Alzheimer's disease

D.J. Skene, B. Vivien-Roels, D.L. Sparks, P. Pévet, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

570 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)170-174
TijdschriftBrain Research
Volume528
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit