Dams and dynasty, and the colonial transformation of Balinese irrigation management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-28
TijdschriftHuman Ecology
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit