’Das cha nümme so wyter gah. Jetzt mueβ öppis lauffe!’: Vorläufiges zum schweizer Landesstreik in vergleichender Perspektive

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-128
Aantal pagina's18
TijdschriftTraverse. Zeitschrift für Geschichte / Revue d’histoire
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit