De Friezen als uitverkoren volk: religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland

J.A. Mol, J. Smithuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1444 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)175-204
Aantal pagina's30
TijdschriftJaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis
Volume11
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit