De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (I:) Aebingha van Hijum en (II:) Aebingha van Blija

P.N. Noomen, G. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

3580 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)141-164
TijdschriftGenealogysk jierboek
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit