De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania VI: Albada

P.N. Noomen, H. Walsweer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2163 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)161-200
TijdschriftGenealogysk jierboek
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit