De naammythe van Napoleon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-23
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit