De oergong rd>z en rt>ts yn it Skiermûntseagersk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)80-110
Aantal pagina's31
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume55
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit