De rol fan it Frysk by gemeentlike weryndielingen yn Fryslân: Yn opdracht fan it Orgaan foar de Fryske taal DINGtiid

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Plaats van productieLjouwert
UitgeverijProvinsje Fryslân
Aantal pagina's52
StatusGepubliceerd - 18 okt 2018

Citeer dit