De Vondel van Friesland. Taalkunstenaar Gysbert Japix (1603-1660) grootscheeps herdacht

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit