De ymplementaasje fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen yn Nederlân sûnt it ratifisearjen yn 1996: Yn opdracht fan it Orgaan foar de Fryske taal DINGtiid

J.E. Buning-Oosten, Helga Kuipers-Zandberg

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Plaats van productieLjouwert
UitgeverijProvinsje Fryslân
Aantal pagina's76
StatusGepubliceerd - 03 dec. 2018

Citeer dit