Death and Disposal of the People's Singer. The body and bodily practices in commemorative ritual

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

536 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)102-118
Aantal pagina's17
TijdschriftMortality
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit