Debating Evil: Using Word Embeddings to Analyse Parliamentary Debates on War Criminals in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We are proposing a method to investigate changes in historical discourse by using large bodies of text and word embedding models. As a case study, we investigate discussions in Dutch Parliament about the punishment of war criminals in the period 1945-1975. We will demonstrate how word embedding models, trained with Google’s Word2Vec algorithm, can be used to trace historical developments in parliamentary vocabulary through time.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-156
Aantal pagina's17
TijdschriftPrispevki za novejšo zgodovino / Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 07 jun 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Debating Evil: Using Word Embeddings to Analyse Parliamentary Debates on War Criminals in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit