Decapentaplegic is a direct target of dTcf repression in the Drosophila visceral mesoderm

X. Yang, M. van Beest, J.C. Clevers, T. Jones, D.A. Hursh, M.A. Mortin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3695-3702
TijdschriftDevelopment
Volume127
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit