Decolonization and the making of Middle Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftUrban Geography
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit