Decomposition in salt marsh ecosystems of the S.W. Netherlands: the effects of biotic and abiotic factors

M.A. Hemminga, G.J.C. Buth

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-83
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit