Decompressive surgery in a patient with hyperostosis corticalis generalisata for relief of cognitive disability and dysaesthesia

Mirjam Datema, Natasha M Appelman-Dijkstra, Stefan A Hoyng, Marco J T Verstegen, Radboud W Koot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

A 28-year-old man with genetically confirmed hyperostosis corticalis generalisata (Van Buchem disease) suffered from headache and progressive cognitive and sensibility disorders. Bone formation of the skull was ongoing, leading to narrowing of the intracranial space and foramen magnum. A large bilateral frontoparietal craniotomy and decompression of the foramen magnum resulted in almost complete relief of his symptoms. This is the first report on successful decompressive surgery as a treatment of cognitive impairment and dysaesthesia.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1215-8; discussion 1219
TijdschriftActa Neurochirurgica
Volume157
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decompressive surgery in a patient with hyperostosis corticalis generalisata for relief of cognitive disability and dysaesthesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit