Decrease of endogenous vasopressin release necessary for expression of the circadian rise in plasma corticosterone: a reverse microdialysis study

A. Kalsbeek, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

492 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-307
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit