Decreased activity of hippocampal neurons in Alzheimer's disease is not related to the presence of neurofibrillary tangles

A. Salehi, R. Ravid, N.K. Gonatas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

517 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)704-709
TijdschriftJournal of Neuropathology and Experimental Neurology
Volume54
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit