Decreased hypothalamic thyrotropin-releasing hormone (TRH) gene expression in patients with nonthyroidal illness

E. Fliers, S.E.F. Guldenaar, W.M. Wiersinga, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4032-4036
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume82
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit