Decreased number of vasopressin immunoreactive neurons in the medial amygdala and locus coeruleus of the aged rat

E.J. van Zwieten, W.T. Kos, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

252 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-248
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume14
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit