Decreased protein synthetic activity of the hypothalamic tuberomammillary nucleus in Alzheimer's disease as suggested by a smaller Golgi apparatus

A. Salehi, S. Heyn, N.K. Gonatas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-32
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume193
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit