Deep Monetization: the Case of the Netherlands 1200-1940.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-121
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit