Defective iron homeostasis in beta 2-microglobulin knockout mice recapitulates hereditary hemochromatosis in man

M. Santos, M.W. Schilham, L.H. Rademakers, J.J.M. Marx, M. de Sousa, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Citaten (Scopus)
279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1975-1985
TijdschriftJournal of Experimental Medicine
Volume184
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit