Delayed response of common reed Phragmites australis to herbivory as a cause of cyclic fluctuations in the density of the noth Archanara gemini puncta

J.H. Mook, J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)142-148
  TijdschriftOikos
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit