Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland

H. Schekkerman, Loes van den Bremer, H.P. van der Jeugd, C. Van Turnhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Hoewel Wilde Eenden nog steeds wijd verbreid en talrijk zijn in het Nederlandse landschap, gaat het al een tijd niet goed met deze eendensoort. In de afgelopen  jaar zijn de aantallen met ruwweg een derde afgenomen. Op basis van beschikbare gegevens zoals ringterugmeldingen en nestkaar-ten is getracht een vinger te krijgen achter de oorzaken van deze ontwikkeling. De resultaten wijzen er op dat de problemen van de Wilde Eend wel eens zouden kunnen liggen in de opgroeiperiode van de pullen. Maar waarom zou de verwante maar veel succesvollere Krakeend daar dan minder last van hebben
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130-137
TijdschriftLimosa
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit