Demografische toekomsten van Nederland geschetst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

VERKENNING BEVOLKING 2050

De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 aan de regering gevraagd om de maatschappelijke gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen. Namens negen ministeries heeft het ministerie van SZW aan het NIDI gevraagd dit onderzoek te coördineren. De eerste fase van het onderzoek bestond uit een inventarisatie van eerdere toekomstverkenningen en een schets van nieuwe bevolkingsramingen. De rapportage hiervan is in december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer (NIDI, CBS, CPB, PBL, RIVM, SCP, 2019). In de tweede fase van het onderzoek zijn door het NIDI en het CBS zeven nieuwe bevolkingsvarianten doorgerekend. Deze varianten laten veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking in de komende dertig jaar zien. In een vervolgrapport zal het NIDI de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor wonen, arbeidsaanbod, onderwijs en zorg onderzoeken (zie ook: project Verkenning Bevolking 2050).
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume36
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 07 jul. 2020

Citeer dit